คู่มือเครื่อง Vocalizer

Vocalizer

วิธีการใช้งาน และการโปรแกรม เครื่องโวคาไลเซอร์

คุณสมบัติของเครื่องโวคาไลเซอร์

1   สามารถหมุนโทรศัพท์ได้ 4 เลขหมาย

2   บันทึกข้อความกลางได้ 1 ข้อความ ส่วนใหญ่ใช้บันทึกชื่อเจ้าของบ้าน และสถานที่ตั้งของบ้านหลังนั้นๆ

3   บันทึกข้อความย่อยได้ 4 ข้อความ เหมาะสำหรับเหตุการณ์เฉพาะเรื่อง เช่นเหตุจากการบุกรุก, ทำร้ายร่างกาย     ไฟไหม้ หรือเหตุอื่นๆที่ท่านต้องการ

4   ใช้โทรเข้ามาที่บ้านเพื่อดักฟังเหตุการณ์ในบ้านได้  อัดเหตุการณ์ที่ดักฟังได้

5   ใช้โทรเข้ามาที่บ้านเพื่อพูดออกทางลำโพงได้

6   ใช้โทรเข้ามาเพื่อเปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ 2 วงจร ( อุปกรณ์ ) เช่น เปิดไฟ, แอร์ เป็นต้น

7   ใช้โทรเข้ามาเพื่อโปรแกรมการใช้งาน เช่น บันทึกหมายเลขโทรศัพท์, ข้อความกลาง ข้อความย่อย และอื่นๆได้

 

วิธีการใช้งาน

โทรเข้าบ้านโดยหมุนหมายเลขโทรศัพท์ของบ้านท่าน

รอจนกว่าเครื่องจะรับสาย  ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องหารให้ดังกี่กริ๊งก่อนเครื่องจะรับสาย ( กำหนดได้ )

เมื่อเครื่องโวคาไลเซอร์รับสาย ท่านจะได้ยินว่า PLEASE ENTER SECURITY CODE  

ให้ท่านใส่รหัสผ่าน  ซึ่งทางโรงงานตั้งเอาไว้คือ  1, 2, 3, 4

ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับว่า  USER MENU PLEASE ENTER COMMAND 

ให้ท่านเลือกใช้คำสั่งต่างๆที่แนะนำไว้ดังต่อไปนี้

 

วิธีตั้งเบอร์โทรออกเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อท่านกดคำสั่งตามที่ปรากฎต่อไปนี้ ท่านจะได้ยินว่า PLEASE RECORD MEMORY

ท่านสามารถใส่ S ระหว่างหมายเลขหากท่านต้องการให้หยุดรอเป็นเวลา 2 วินาที   ( เช่นต้องตัด 9 ก่อนโทรออก เป็นต้น )

กด  1  1  จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 1   แล้วกด เครื่องหมาย #

กด  1  2 จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 2   แล้วกด เครื่องหมาย #

กด  1  3 จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 3   แล้วกด เครื่องหมาย #

กด  1  4จากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 4   แล้วกด เครื่องหมาย #

ท่านสามารถใส่เลขหมายใหม่ทับเบอร์เดิมได้หากต้องการ  แต่ถ้าหากท่นต้องการลบเบอร์ออกโดยไม่มีเบอร์ใหม่มาแทน   ให้กด  #  แทนหมายเลขโทรศัพท์  ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับว่า  MEMORY 1/2/3 OR 4 DELETED

หมายเหตุห้ามใส่หมายเลขเดียวกันซ้ำในความจำที่เหลือ

 

การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่โปรแกรมไว้แล้ว

กด  1  5ท่านจะได้ยินเลขหมายที่ 1 ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

กด  1  6ท่านจะได้ยินเลขหมายที่ 2 ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

กด  1  7ท่านจะได้ยินเลขหมายที่ 3 ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

กด  1  8ท่านจะได้ยินเลขหมายที่ 4 ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

 

วิธีบันทึกคำพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะเรื่อง

เมื่อท่านกดคำสั่งต่อไปนี้ ท่านจะได้ยินคำตอบรับว่า PLEASE RECORD MESSAGE 1/2/3/4  และได้ยินเสียง BEEP

กด  2  1ให้ท่านบันทึกคำพูดที่ท่านต้องการ  เช่น  ขณะนี้มีเหตุคนบุกรุกเข้ามาในบ้านแล้ว  จากนั้นให้กดเครื่องหมาย  #

กด  2  2บันทึกคำพูดอื่น ที่เกี่ยวกับภัยอื่นๆ เช่นไฟไหม้ จากนั้นให้กดเครื่องหมาย #

กด  2  3เช่นเดียวกับการกด 2 2  จากนั้นให้กดเครื่องหมาย #

กด  2  4เช่นเดียวกับการโปรแกรมข้างต้น

ปรึกษากับผู้ติดตั้งว่าท่านต้องการใช้ตัวตรวจจับชนิดใดในบ้าน เพื่อท่านจะได้รับแจ้งเหตุตรงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

 

เรียกฟัง หรือตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์เฉพาะเรื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบว่าคำพูดที่ท่านบันทึกถูกต้องหรือไม่ โดยกดคำสั่งต่อไปนี้

กด  2  5ท่านจะไ ด้ยิน PLAY MESSAGE 1  ตามด้วยเสียงที่ท่านได้บันทึกไว้

กด  2  6ท่านจะไ ด้ยิน PLAY MESSAGE 2  ตามด้วยเสียงที่ท่านได้บันทึกไว้

กด  2  7ท่านจะไ ด้ยิน PLAY MESSAGE 3  ตามด้วยเสียงที่ท่านได้บันทึกไว้

กด  2  8ท่านจะไ ด้ยิน PLAY MESSAGE 4  ตามด้วยเสียงที่ท่านได้บันทึกไว้

 

การบันทึกข้อความกลาง

กด  2  9  ท่านจะได้ยิน PLEASE RECORD COMMON MESSAGE  และ BEEPให้ท่านพูดข้อวามที่ท่านต้องการ  ( เช่นชื่อของท่าน และสถานที่ตั้งของบ้านท่าน ) แล้วกด  #

การเรียกฟังข้อความกลาง

กด 2  0ท่านจะได้ยิน PLAY COMMON MESSAGE ตามด้วยข้อความกลางที่ท่านได้บันทึกไว้

 

การโปรแกรมจำนวนครั้งการตอบยืนยันว่าได้รับข้อความจากโวคาไลเซอร์แล้ว

คำสั่งนี้ใช้เพื่อยืนยันว่าต้องมีผู้รับข้อความและตอบรับแล้วเท่านั้น เครื่องจึงจะหยุดหมุนเบอร์นั้นๆ  การยืนยันต้องทำด้วยการกด  5  เมื่อสิ้นสุดข้อความที่ได้รับ  คำสั่งนี้จะกำหนดว่าต้องมีเบอร์ที่ยืนยันการรับข้อความกี่เบอร์

กด  4  2ท่านจะได้ยิน PLEASE ENTER NUMBER OF ACKNOWLEDGEMENTS  ให้ท่านใส่จำนวนเบอร์ที่ตอบรับตั้งแต่ 0  ถึง  4  หากท่านใส่  0  เครื่องจะหมุนจนครบ 4 เบอร์แล้วจบการทำงาน ( ไม่รอการยืนยัน )

การตั้งจำนวนครั้งให้หมุนทวนหมายเลขเดิมหากยังไม่ได้รับการยืนยันตอบรับ

เป็นการกำหนดจำนวนครั้งให้เครื่องหมุนทวนหมายเลขเดิมหากยังไม่มีการยืนยันตอบรับ

กด  4  4ท่านจะได้ยิน PLEASE ENTER NUMBER OF RE-DIALS  ให้ท่านใส่จำนวนที่ต้องการลงไป ตั้งแต่ 1 ถึง 5ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ  5  ท่านสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้จากวิธีการข้างต้นท่านควรตั้งค่า 4  2 ให้สอดคล้องกับคำสั่งนี้ด้วย  นั่นคือ จำนวนครั้งที่ยืนยัน ให้สอดคล้องกับจำนวนครั้งที่เครื่องจะหมุนทวนซ้ำ

 

คำสั่งอนุญาติให้ดักฟังได้

กด  4  7ท่านจะได้ยิน LISTEN IN

กด  0  เพื่อห้ามดักฟัง  ท่านจะได้ยิน  LISTEN IN NOT ALLOWED  ค่าที่ตั้งไว้จากโรงงานเป็นค่านี้

กด  1  เพื่อให้ดักฟังได้  ท่านจะได้ยิน  LISTEN IN ALLOWED

การดักฟังและอัดข้อความที่ดักฟัง

กด  5  1ท่านจะได้ยิน  RECORDING AUDIO  จากนั้นท่านจะได้ยินเสียงจากเครื่องดักฟังเป็นเวลา 15 วินาทีหากท่านต้องการทำซ้ำหลังหมดเวลา 15 วินาที ให้กด  5  1  ซ้ำอีกครั้ง

ฟังข้อความที่อัดไว้

กด  5  2ท่านจะได้ยิน  PLAY RECORDED AUDIO  และท่านจะได้ยินข้อความที่อัดไว้ลบข้อความที่อัดไว้

กด  5  9ท่านจะได้ยิน  RECORDING DELETED  เสียงดักฟังที่บันทึกไว้จะถูกลบทิ้ง

การดักฟังเพียงอย่างเดียว

กด  5  3ท่านจะได้ยิน  ROOM MONITOR  จากนั้นท่านจะได้ยินเสียงจากเครื่องดักฟังเป็นเวลา 15 วินาที

การพูดผ่านลำโพง

( เมื่อมีการติดตั้งลำโพงเอาไว้  ลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม มี impedance ไม่ต่ำกว่า 16 Ohms )

กด  5  4ท่านจะได้ยิน  PLEASE SPEAK จากนั้นให้ท่านพูดเป็นเวลา 15 วินาที

คำสั่งให้ Output 1 ทำงาน

กด  5  5ท่านจะได้ยิน  OUTPUT ONE ON  อุปกรณ์ที่ต่อไว้จะทำงาน

กด  5  6ท่านจะได้ยิน  OUTPUT ONE OFF  อุปกรณ์ที่ต่อไว้จะหยุดทำงาน

คำสั่งให้ Output 2 ทำงาน

กด  5  7ท่านจะได้ยิน  OUTPUT TWO ON  อุปกรณ์ที่ต่อไว้จะทำงาน

กด  5  8ท่านจะได้ยิน  OUTPUT TWO OFF  อุปกรณ์ที่ต่อไว้จะหยุดทำงาน

วิธีใช้โทรศัพท์สั่งเปิด (arm) และปิด (disarm) ตู้ควบคุม

กรณีที่ alarm ดังและท่านต้องการหยุดเสียงไซเรน ให้ทำ 2 ขั้นตอนคือ

1  กด 5 5ไซเรนหยุดร้อง

2  กด 5 6ตู้กลับคืนสู่สภาพปกติ พร้อม arm ใหม่

ต้องการ arm ตู้ควบคุมจากโทรศัพท์

กด 5 5ตู้ควบคุมจะหน่วงเวลาเพื่อ arm

ต้องการ disarm ตู้ควบคุมจากโทรศัพท์

กด 5 6ตู้ควบคุมจะ disarm

ถ้ามีการ arm ตู้ด้วยมือ (กดรหัสที่ keypad) แล้วต่อมาต้องการ disarm ด้วยโทรศัพท์ ต้องทำ 2 ขั้นตอนคือ

1  กด 5 5ตู้ควบคุมจะ disarm

2  กด 5 6reset the relay(จำเป็นต้องทำเพื่อ reset ระบบให้ถูกต้อง)

ออกจากการโปรแกรม

กด  0  0ท่านจะได้ยิน GOODBYE ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการโปรแกรม