คู่มือตู้ Sterling 10

Sterling 10

การโปรแกรมตู้ควบคุมรุ่นสเตอริง 10

โดยปุ่ม F = Func

สำหรับตู้ควบคุมที่ใช้แป้นกดรหัสชนิด ICON LCD ให้แทนค่า F ด้วยการกดปุ่มลูกศรคู่

เข้าระบบโดยกด F  0  9  9  9  9

รหัสออกจากระบบ F  0  0  9  9  9  9

ตั้งเสียงกระดิ่งเปิด/ปิด F  1

อ่านบันทึกเหตุการณ์ F  2

ยกเลิกเหตุการณ์เก่า F  3

เปลี่ยนรหัสเจ้าของบ้าน F  4+ใส่รหัสเจ้าของบ้าน ( ค่าจากโรงงาน คือ 1234 ) +ใส่ลำดับที่ของรหัส ( 1 …. 8)+ ใส่รหัสใหม่ + ใส่รหัสใหม่อีกครั้ง

ทดสอบระบบกด F  0  5

ตั้งค่าการเปิดแบบ Set A กด F  1  0 จากนั้นใส่สัญญลักษณ์ซึ่งใช้แทนความหมายของโซนที่ต้องการจนครบ 8 โซนE  A  I  I  I  I  I  I

ตั้งค่าการเปิดแบบ Set B กด F  1  1 ใส่สัญญลักษณ์ซึ่งแทนความหมายของโซนที่ต้องการจนครบ 8 โซนE  A  I  I  I  I  I  I

ตั้งค่าการเปิดแบบ Set C กด F  1  2 ใส่สัญญลักษณ์ซึ่งแทนความหมายของโซนที่ต้องการจนครบ 8 โซนE  A  I  I  I  I  I  I

ตั้งค่าการเปิดแบบ Set D กด F  1  3ใส่สัญญลักษณ์ซึ่งแทนความหมายของโซนที่ต้องการจนครบ 8 โซนE  A  I  I  I  I  I  I

ความหมายของค่าโซนที่สามารถตั้งได้มีดังนี้

E = เข้า/ออกA  = ทางผ่านT = ตัดสายหรืองัดแงะI  = ร้องทันทีO = ยกเลิกH = ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงF = ไฟไหม้Y = สวิตช์แบบปุ่มกดd = สวิตช์แบบกดล็อค

ตั้งเวลาไซเรนกด F  1  4ใส่เวลาตั้งแต่ 2 นาทีจนถึง 20 นาที

ตั้งเวลาเข้าบ้านกด F  1  5ใส่เวลาตั้งแต่ 2 วินาทีจนถึง 255 วินาที

ตั้งเวลาออกจากบ้านกด F  1  6ใส่เวลาตั้งแต่ 2 วินาทีจนถึง 255 วินาที

หน่วงเวลาไซเรนก่อนทำงานกด F  1  7ใส่เวลาตั้งแต่ 0 นาทีจนถึง 20 นาที

หน่วงเวลาการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์กด F  1  8ใส่เวลาตั้งแต่ 0 วินาทีจนถึง 255 วินาที

เอ้าท์พุทที่ 1 ( 500mA ) กด F  2  0จากนั้นกด0คือปิด ( ไม่ใช้งาน ) หากกด1คือให้ไฟ LED ใน PIR ทำงาน หากด2คือให้ไฟ LED ในหน่วยความจำของ PIR ปิด-เปิด หากกด3คือตั้งค่าช็อคเซ็นเซอร์ใหม่

เอ้าท์พุทที่ 2 ( 100mA ) กด F  2  1จากนั้นกด0คือปิด ( ไม่ใช้งาน ) หากกด1คือให้ไฟ LED ใน PIR ทำงาน หากกด2คือให้ไฟ LED ในหน่วยความจำของ PIR ปิด-เปิด

การปรับตั้งค่าอื่นๆของระบบ

ตั้งจำนวนครั้งที่จะให้เปิดตู้กด F  2  6 จากนั้นกด 0 to 9  หากกด 0 = ไม่กำหนดจำนวนครั้ง

ตั้งเวลาในการซ่อมบำรุงกด F  2  7จากนั้นกด 1 to 9  กด 0 = ไม่กำหนดเวลาการซ่อมบำรุง

เมื่อตั้งค่าโซนเป็นสวิตช์จะเปิดใช้งานได้ดังนี้

กด F  2  8จากนั้นกด 0 หมายถึงให้เปิดแบบ set Aได้แบบเดียว ( เลือกระหว่าง A,B,Cหรือ D )

ถ้าเลือก set B ให้กด 1

ถ้าเลือก set C ให้กด 2

ถ้าเลือก set D ให้กด 3

การตั้งค่าเดิมจากโรงงานโดยใช้รหัสวิศวกร

เปิดตู้ควบคุมและใส่ NVM PIN แล้วกดทดสอบการทำงานของ F  2  9 ตู้ควบคุมจะกลับไปสู่ค่าเดิมจากโรงงาน

การทดสอบ digital outputs ทำได้โดยกด F  3  0

จากนั้นกด 1 output alarm จะทำงาน

จากนั้นกด 2 output PA จะทำงาน

จากนั้นกด 3 output fire จะทำงาน

จากนั้นกด 4 output confirmed alarm จะทำงาน

จากนั้นกด 5 output abort จะทำงาน

จากนั้นกด 6 output open/close จะทำงาน

กำหนดรหัสตัวหน้าเพื่อใช้งานเป็น anti-code

กด F  3  1 แล้วเลือก 0 to 8 (ค่าโรงงาน = 0)

วิศวกรจะใช้ anti-code เพื่อโปรแกรมตู้ควบคุมและใช้คำสั่งในระดับเจ้าของบ้าน  ในขณะที่วิศวกรไม่ทราบรหัสผ่านของเจ้าของบ้าน

การกำหนดคุณสมบัติของ Set A

กด F  3  2 จากนั้น

กด 0 ให้เป็นหน่วงเวลาเข้าออก

กด 1 ให้เป็นกดปุ่มเปิดการทำงาน

กด 2 ให้เป็นปิดประตูบานสุดท้าย เพื่อเปิดการทำงาน

การกำหนดคุณสมบัติของ Set ฺฺB

F  3  3 จากนั้น

กด 0 ให้เป็นหน่วงเวลาเข้าออก

กด 1 ให้เป็นกดปุ่มเปิดการทำงาน

กด 2 ให้เป็นปิดประตูบานสุดท้าย เพื่อเปิดการทำงาน

การกำหนดคุณสมบัติของ Set ฺฺC

F  3  4 จากนั้น

กด 0 ให้เป็นหน่วงเวลาเข้าออก

กด 1 ให้เป็นกดปุ่มเปิดการทำงาน

กด 2 ให้เป็นปิดประตูบานสุดท้าย เพื่อเปิดการทำงาน

การกำหนดคุณสมบัติของ Set ฺฺD

F  3  5 จากนั้น

กด 0 ให้เป็นหน่วงเวลาเข้าออก

กด 1 ให้เป็นกดปุ่มเปิดการทำงาน

กด 2 ให้เป็นปิดประตูบานสุดท้าย เพื่อเปิดการทำงาน

การตั้งเวลาหน่วงการปิดประตูบานสุดท้ายก่อนให้ตู้ทำงาน

กด F  3  6จากนั้นกดเลือกเวลาตั้งแต่ 0 วินาทีจนถึง 99 วินาทีใช้วิธีนี้เมื่อต้องการเปิดตู้ควบคุม  โดยกไหนดให้เจ้าของบ้านต้องเปิดและปิดประตูบานสุดท้ายก่อนออกจากบ้านตู้ควบคุมจึงจะ set หรือ arm ระบบ