คู่มือโปรแกรม MX-VOICE

วิธีโปรแกรมให้ตู้ควบคุมโทรออกเพื่อโชว์เบอร์ (สามารถโทรออกได้3เบอร์)

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1  ใส่รหัสเอ็นจิเนียร์ »» 9999 กรุณาตรวจสอบว่าไฟสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมกะพริบ

2  กด »600 แล้วตั้งรหัสลูกค้า 4 หลักเป็นตัวเลขเท่านั้น (เช่น1234) แล้วกด »เพื่อ         save

3  กด »651แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้โทรออก หมายเลขที่ 1 กด »save

กด »652 แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้โทรออก หมายเลขที่ 2 กด »save

กด »653 แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้โทรออก หมายเลขที่ 3 กด »save
(ถ้าต้องตัด 9 ก่อนโทรออกให้กด 9และปุ่มรูปกุญแจล็อกและเลข 4 ซึ่งบนจอจะแสดงสัญญลักษณ์ตัว d แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ)

4  ตั้งค่า Format ของเบอร์โทรที่ 1กด »661 เลือก 02 แล้วกด »save

5  ตั้งค่า Format ของเบอร์โทรที่ 1กด »662 เลือก 02 แล้วกด »save

ถึงแม้ท่านไมได้ใช้การ์ด MX-VOICE ก็ให้เลือก 02 เช่นกันแต่จะเป็นการโทรเพื่อโชว์เบอร์เท่านั้น (ไม่มีเสียงพูด)

6  ตั้งค่าให้โทรออกครบทั้งหมด 3เบอร์ดังนี้

กด »670 เลือก 03 แล้วกด » save

กด »671 เลือก 03 แล้วกด » save

กด »672 เลือก 03 แล้วกด » save

7  ตั้งค่าให้โทรออกเฉพาะเรื่องการบุกรุก, panic,และไฟไหม้เท่านั้น

กด »700 ทำ option ที่ 4 – 8 ให้รูประฆังดับโดยกดปุ่มรูปกุญแจล็อกแล้วกด »save

กด »701 ทำ option ที่ 4 – 8 ให้รูประฆังดับโดยกดปุ่มรูปกุญแจล็อกแล้วกด »save

กด »702 ทำ option ที่ 4 – 8 ให้รูประฆังดับโดยกดปุ่มรูปกุญแจล็อกแล้วกด »save

กด »703 ทำ option ที่ 4 – 8 ให้รูประฆังดับโดยกดปุ่มรูปกุญแจล็อกแล้วกด »save

กด »704 ทำ option ที่ 4 – 8 ให้รูประฆังดับโดยกดปุ่มรูปกุญแจล็อกแล้วกด »save

กด »705 ทำ option ที่ 1 – 8 ให้รูประฆังดับโดยกดปุ่มรูปกุญแจล็อกแล้วกด »save

คำอธิบาย
ความหมายของเหตุการณ์ที่ให้โทรออกทั้งหมด 8 เหตุการณ์มีดังนี้Option ที่จะโทรออกเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

1 เมื่อมีผู้บุกรุก หรือเมื่อเครื่องตรวจจับพบการบุกรุก

2 เมื่อถูกทำร้ายร่างกาย หรือมีการกดปุ่ม panic button หรือ hotkey

3 เมื่อเกิดไฟไหม้ หรือเมื่อเครื่องตรวจจับควันไฟทำงาน หรือกด hotkey

4 เมื่อต้องการบำรุงรักษาเครื่องอันเกิดจากสิ่งผิดปกติเช่นฟิวส์ขาด ฯลฯ

5 เมื่อมีการเปิด หรือปิดใช้งานตู้ควบคุม

6 เมื่อมีต้องการช่วยเหลือจากพยาบาล หรือแพทย์ จากการกด hotkey

7 (ยังไม่กำหนดค่าไว้)

8 เมื่อมีการยกเว้นโซน (bypass) เกิดขึ้น

เนื่องจากการใช้งานทั่วไปเราจะให้โทรออกจากการโจรกรรม,ทำร้าย,และไฟไหม้เท่านั้นเราจึงใช้งานแค่ 3 Option แรกให้โทรเท่านั้น หากต้องการมากกว่านั้นก็ทำได้โดยให้สัญญลัษณ์รูประฆังติดเท่านั้น

 

การสั่งให้ส่งคำพูดต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์

หากท่านใช้การ์ด MX-Voice ในตู้ควบคุมท่านสามรถตั้งได้ว่าจะให้ตู้ควบคุมส่งข้อความอะไรออกไปในแต่ละเหตุ จากทั้งหมด 8 ข้อความ

กด »707 ความหมายคือการบุกรุก จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »708 ความหมายคือจี้ปล้น จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »709 ความหมายคือเรื่องไฟไหม้ จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »710 ความหมายตู้ควบคุมมีปัญหา จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »711 คือเมื่อตู้ควบคุม arm จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »712 คือเมื่อตู้ควบคุม disarm จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »713 คือเรื่องขอแพทย์พยาบาล จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

กด »714 หากมีการยกเว้นโซนเกิดขึ้น จากนั้นให้กดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้

 

ยกตัวอย่างการโปรแกรมในหัวข้อที่กล่าวมานี้
กด »707 แล้วเลือก 01ยกเว้นโซนกดลำดับที่ของข้อความที่ท่านอัดไว้ใน mx-voiceความหมายเมื่อเกิดภัยแต่ละประเภทขึ้น ท่านต้องการให้ส่งข้อความใดใน MX-VOICE ออกไป ท่านต้องเลือกให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเราบันทึกข้อความว่า “มีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน” เป็นข้อความลำดับที่ 1 ดังนั้นเราจะต้องทำดังนี้

ในทำนองเดียวกันถ้าท่านติดตั้ง Smoke/Heat detector ไว้ในบ้านและได้อัดข้อความไว้ว่า “เกิดไฟไหม้”ไว้ในการ์ด MX-VOICE ไว้เป็นข้อความลำดับที่ 3 ดังนั้นท่านต้องกด »709 แล้วเลือก 03 เป็นต้น

หมายเหตุ01..08 คือลำดับของข้อความที่ท่านได้อัดไว้ใน MX-VOICEค่าโรงงานเป็น 01 (ข้อความลำดับที่ 1 สำหรับทุกเหตุการณ์)MX-VOICE  สามารถอัดข้อความเฉพาะได้ 8 ข้อความ ข้อความละ 8 วินาที และข้อความกลาง เช่นที่อยู่ และถนนเป็นต้นเป็นเวลา 20 วินาที ข้อความกลางมีสัญญลักษณ์ตัว C บนจอแสดงผลบน MX-VOICE

กด » 0 เพื่อออกจากการโปรแกรม